top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Paws and memories - versie 1.1 - 1 december 2019

Algemeen

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Paws and memories.

2.     Bij het afnemen van diensten of producten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.

3.     Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar dan kun je dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.

4.     Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Paws and memories worden aangepast.

 

Info, prijsoffertes en boekingen

1.     Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via email.

2.     Offertes zijn volledig vrijblijvend en blijven geldig voor een periode van 2 weken, tenzij anders overeengekomen.

3.     Een offerte verplicht niet tot levering van een prestatie.

4.     Het verschuldigde bedrag bij boeking dient voor aanvang van de fotosessie voldaan te worden. Dit kan enkel na ontvangst van de factuur en via overschrijving.

5.     De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn, is dit niet het geval dan vervalt de boeking.

6.     Product-tegoed is niet omwisselbaar voor contanten en kan enkel gebruik worden voor het bestellen van custom Art producten bij Paws and memories.

7.     Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd. 

8.     Je fotoreportage is voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

9.     Bij boeking geef je automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en ga je akkoord aangaande afstand van portretrecht en geef je ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie.

 

De fotosessie

1.     De fotosessies vinden plaats in en rond de Antwerpse Kempen, tenzij anders is overeengekomen.

2.     Paws and memories en haar fotograaf zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie. 

3.     Paws and memories zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

4.     De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens. 

5.     Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Paws and memories zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. Paws and memories is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan je te tonen. Je kan geen beroep doen op foto’s die volgens Paws and memories niet geschikt zijn.

6.     Tenzij anders aangegeven zijn er maximaal 2 honden inbegrepen bij de basic, luxe memories fotosessie en signature memories. Voor elke extra hond zal €50,- in rekening gebracht worden.

 

Betaling & leveringen

1.     Prijsoffertes worden enkel per mail doorgeven 

2.     Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, op rekening nummer BE11 0018 7708 0948.

3.     Paws and memories behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.

4.     Product-tegoed is niet omwisselbaar voor contanten en kan enkel gebruik worden voor het bestellen van custom Art producten bij Paws and memories.

5.     Paws and memories heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slecht weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

6.     Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie. 

7.     Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.

8.     Foto’s worden via een opslag medium (zoals een USB stick) geleverd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan, het maken van een back-up en het kunnen openen van bestanden. Het geleverde bestandsformaat is .JPG. Onbewerkte foto’s of RAW bestanden zijn niet verkrijgbaar en worden nooit geleverd.

 

Cadeaubon
1.     Bestelde cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten
2.    Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, op rekening nummer BE11 0018 7708 0948.
3.     Paws and memories verstuurt de cadeaubon naar het door de klant opgegeven adres, echter wordt deze pas verstuurd na ontvangst van de betaling.
4.     Indien de ontvanger een duurder pakket of product wenst dan is het mogelijk het verschil bij te betalen.
Auteursrecht

1.     Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie.

2.     Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden of bewerken in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

3.     Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf geldt de Belgisch auteurswetgeving.

4.     Veroordeling tot betalen van een schadevergoeding aan Paws and memories geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

1.     Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

2.    Je bent tijdens de fotosessie zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf, je hond(en) en je eigendommen. Schade aan jezelf, je hond(en) en je eigendommen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

3.    Deelname aan een fotosessie is volledig op eigen risico.

 

Klachten

1.     Bezwaren of betwistingen over de uitvoering worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden. Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden. Paws and memories heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

2.     Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

3.     De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van Paws and memories.

 

Website

1.     De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

 

Retour & herroeping

 

1.     Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.

Privacyverklaring

 Paws and memories is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Via deze weg willen wij je dan ook transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Wij doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. 

Paws and memories houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Paws and memories. Door gebruik te maken van de website of diensten van Paws and memories geef je aan het privacy beleid te accepteren. 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Dit houdt in dat Paws and memories:

-        Je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

-        Verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteert. 

Paws and memories is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover dan kan dit via info@pawsandmemories.com

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

-        Google Analytics 

-        Facebook Pixel 

Wij maken gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Paws and memories heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere dan Google diensten.

-        Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

-        Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Paws and memories bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:  

-        Alle personen die namens Paws and memories van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. 

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies/ en services op deze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring  

Paws and memories controleert regelmatig dit privacy beleid. Paws and memories kan zijn privacyverklaring wijzigen bij eventuele aanpassingen of veranderingen op deze website. Het is aan te raden om op regelmatige basis het privacy beleid van Paws and memories na te lezen.

bottom of page